Reciclar

Nom o descripció del recurs: Reciclar

Acció necessària: Posar contenidors de reciclatge a les aules i al pati

Quines conseqüències positives té: Afavorir el reciclatge i evitar contaminació.